• Телефон за връзка
  • 052 62 61 61

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Новини

Курс за сертификат за сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка за херметичност.

Волан Транс организира обучение за разширяване на професионална квалификация за работа с озонобезопасни и флуорирани парникови газове, използвани при монтаж, експлоатация, ремонт и сервизна поддръжка на хладилни и климатични съоръжения и инсталации и термопомпи по: От 4 юли влeзe в сила Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.). Съгласно изискванията на наредбата от 4 юли се въвежда задължителна сертификация на фирми и персонал, които извършват проверки за херметичност, монтажни и сервизни дейности на хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, пожарогасителни системи и пожарогасители, както и извличане на тези вещества от климатичните системи на някои моторни превозни средства, комутационна апаратура за високо напрежение и инсталации, които съдържат разтворители на базата на флуорирани парникови газове. Въвеждат се и задължителни проверки за херметичност на инсталации, които съдържат повече от 3 кг флуорирани парникови газове, както и монтиране на постоянни детектори за херметичност на инсталации с над 300 г флуорирани парникови газове. Системите, които съдържат такива газове, задължително ще имат досие, а по време на сервизни дейности или при разкомплектоване на оборудването и последващо рециклиране, регенериране или обезвреждане газовете задължително трябва да бъдат събирани. С прилагането на нормативния акт се цели осигуряване на компетентен контрол и управление на инсталациите, които попадат в регламент (ЕО) №842/2006, както и ограничаване и намаляване на емисиите флуорирани парникови газове в атмосферния въздух вследствие на неизправности в инсталациите. Сертификатът е със срок 5 години и е признат на територията на всички страни - членки на ЕС. Документът се издава от Българска Браншова Камара – Машиностроене на основание ПМС № 336 от 2008 г. Регламент (ЕО) 303/ 02.04.2008г .

Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб сайт от Alphavision