• Телефон за връзка
  • 052/ 62 61 61 / +358 899 987 123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Новини

Курс за придобиване на сертификат за сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка за херметичност

Начало на курса: 18.05.19 г.

Необходими документи: Копие на лична карта,копие на документ за завършено минимум средно образование, две снимки паспортен формат.  

Волан Транс организира курс за разширяване на професионална квалификация за работа с озонобезопасни и флуорирани парникови газове, използвани при монтаж, експлоатация, ремонт и сервизна поддръжка на хладилни и климатични съоръжения и инсталации и термопомпи във връзка с Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламенти (ЕС) № 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ бр. 101 от 22.11.2015 г. относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.). Съгласно изискванията на ЗЧАВ и измененията и допълненията в ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 се въвежда задължителна сертификация на фирми и персонал, които извършват проверки за херметичност, монтажни и сервизни дейности на хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, пожарогасителни системи и пожарогасители, както и извличане на тези вещества от климатичните системи на някои моторни превозни средства, комутационна апаратура за високо напрежение и инсталации, които съдържат разтворители на базата на флуорирани парникови газове.
  Въвеждат се и задължителни проверки за херметичност на инсталации, които съдържат повече от 3 кг флуорирани парникови газове, както и монтиране на постоянни детектори за херметичност на инсталации с над 300 г флуорирани парникови газове. Системите, които съдържат такива газове, задължително ще имат досие, а по време на сервизни дейности или при разкомплектоване на оборудването и последващо рециклиране, регенериране или обезвреждане газовете задължително трябва да бъдат събирани.
  С прилагането на нормативния акт се цели осигуряване на компетентен контрол и управление на инсталациите, които попадат в регламент (ЕС) 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., както и ограничаване и намаляване на емисиите флуорирани парникови газове в атмосферния въздух вследствие на неизправности в инсталациите.
  Сертификатът е със срок 5 години и е признат на територията на всички страни - членки на ЕС.
  Документът се издава от Българска Браншова Камара – Машиностроене на основание ПМС № 336 от 2008 г. ,Регламент (ЕС) 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22.12.15 г..
 

Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб сайт от Alphavision