• Телефон за връзка
  • 052 62 61 61

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Сертификат за работа с хладилни агенти

Сертификат за работа с хладилни агенти

Завършилите успешно курса получават Документ за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка за херметичност. Документът се издава от Българската браншова камара, на основание ПМС № 336 от 23.12.2008г. за „Контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой” и Наредба по прилагане на Регламенти (ЕС) 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ, бр.101 от 22.12.2015 г., относно някои флуорирани парникови газове.

Продължителност на курса - 2 дни.
Цена - 250.00 лв.

Програмата на квалификационния курс включва теми по:
–     работа с озонобезопасни хладилни агенти; 
–     опазване на околната среда; 
–     монтаж, експлоатация, ремонт и сервизна поддръжка на хладилни и климатични съоръжения; 
–     инсталации и термопомпи и проверка за херметичност.

За да бъдат включени в курса, кандидатите трябва да притежават “Удостоверение за професионално обучение” по специалност „Хладилна и климатична техника” и да имат 3 години стаж по специалността.

Задължителна сертификация

Влeзe в сила Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламенти (ЕС) 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ, бр.101 от 22.12.2015 г. относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.).

 

Съгласно изискванията се въвежда задължителна сертификация на фирми и персонал, които извършват проверки за херметичност, монтажни и сервизни дейности на хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, пожарогасителни системи и пожарогасители, както и извличане на тези вещества от климатичните системи на някои моторни превозни средства, комутационна апаратура за високо напрежение и инсталации, които съдържат разтворители на базата на флуорирани парникови газове.

 

Въвеждат се и задължителни проверки за херметичност на инсталации, които съдържат повече от 3 кг флуорирани парникови газове, както и монтиране на постоянни детектори за херметичност на инсталации с над 300 г флуорирани парникови газове. Системите, които съдържат такива газове, задължително ще имат досие, а по време на сервизни дейности или при разкомплектоване на оборудването и последващо рециклиране, регенериране или обезвреждане газовете задължително трябва да бъдат събирани.

 

С прилагането на нормативния акт се цели осигуряване на компетентен контрол и управление на инсталациите, които попадат в регламент Регламенти (ЕС) 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ, бр.101 от 22.12.2015 г., както и ограничаване и намаляване на емисиите флуорирани парникови газове в атмосферния въздух вследствие на неизправности в инсталациите.

 

Наредбата предвижда още създаване на система за докладване на информация, както и създаване на база данни на сертифицираните физически и юридически лица, които имат право да извършват горепосочените дейности.

 

Съгласно чл.5 от Наредбата сертификатите за физически и юридически лица се издават от Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ) по единна процедура за целия Европейски съюз. Издадените сертификати се признават във всички страни - членки на ЕС.

 

Eвропейското законодателство дава възможност фирмите и техните специалисти, които имат сертификати за работа с озоноразрушаващи вещества да получат временни сертификати по Регламенти (ЕС) 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ, бр.101 от 22.12.2015 г., валидни до 04.07.2011 г., но само за България. След тази дата всички фирми и специалисти по хладилна и климатична техника трябва да притежават редовни сертификати, признати в ЕС. Сертификатът е със срок 5 години и е признат на територията на всички страни - членки на ЕС.
Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб сайт от Alphavision